Aanmelden en inschrijven

Aanmelden geschiedt door het volledig invullen van het inschrijfformulier wat verkrijgbaar is bij de receptie.

Het abonnement gaat in vanaf de datum dat de overeenkomst wordt ingevuld en ondertekend, of uitdrukkelijk anders als dat in overleg met Sport & Fitness van Dijk is overeengekomen.

De eerste 3 maanden van het premium abonnement met een looptijd van 12 of 18 maanden geldt als resultaat garantieperiode. Met als voorwaarde dat je binnen die drie maanden 20 keer hebt getraind ,minimaal 2 keer per 10 dagen en maximaal 2 keer per week. Alleen dan kom je in aanmerking om het abonnement van 12 of 18 maanden te beëindigen. De resterende looptijd komt dan te vervallen.

De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat Sport & Fitness van Dijk het inschrijfformulier heeft ontvangen. Wij vragen inschrijfgeld en eenmalige bijdrage voor de clubpas.

Wij kunnen gebruikmaken van een wachtlijst.

Kinderen tot 15 jaar hebben alleen toegang tot de daarvoor bestemde groepslessen en in de fitness alleen op afspraak met begeleiding van een instructeur van Sport & Fitness van Dijk of onder begeleiding van een ouder of andere volwassenen die ook clublid is.

Sport & Fitness van Dijk pas

Uitsluitend op vertoon van een geldige Sport & Fitness van Dijk pas krijgt men toegang tot de Sport & Fitness van Dijk vestiging. 
Hierbij kunnen wij naar uw legitimatiebewijs vragen.

Openingstijden

Sport & Fitness van Dijk mag de vestiging geheel of gedeeltelijk sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Sport & Fitness van Dijk mag de openingstijden van de vestiging tijdelijk of blijvend wijzigen. Sport & Fitness van Dijk mag de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk sluiten. U heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Lidmaatschap, termijn en betaling

Een lidmaatschapsovereenkomst bij  Sport & Fitness van Dijk wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 1 maand die telkens met 1 maand automatisch wordt verlengt. Bij het einde van een jaarabonnement gaat het abonnement automatisch over naar een maandabonnement tenzij er minimaal 1 maand van te voren is opgezegd door de klant.

Het Basis Fitness abonnement omvat onbeperkt deelname aan de fitness en groepslessen.

Het Premium Milon abonnement omvat het gebruik van de Milon Circel en onbeperkt deelname aan de fitness en groepslessen.

De eerste 3 maanden van het Premium Milon abonnement met een looptijd van 12 of 18 maanden geldt als garantieperiode. Indien je in de eerste 3 maanden 20 maal getraind hebt, heb je het recht je abonnement binnen diezelfde periode te beëindigen. De resterende looptijd komt dan te vervallen.

De ingangsdatum van het lidmaatschap is de datum van inschrijving.

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

Het abonnementsgeld wordt iedere maand automatisch geïncasseerd. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving heeft u de mogelijkheid om binnen 56 dagen het bedrag te laten storneren.

Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig door Sport & Fitness van Dijk is ontvangen om wat voor reden dan ook, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Voor iedere extra incassopoging mogen we administratiekosten in rekening brengen. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook dan wordt de Sport & Fitness van Dijk pas geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarbij is Sport & Fitness van Dijk gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Sport & Fitness van Dijk behoudt zich het recht om de abonnementsgelden te verhogen en de voorwaarden te veranderen.

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van een lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en dient gericht te zijn aan  Sport & Fitness van Dijk o.v.v. naam, clubnummer, geboortedatum en handtekening. Het opzegformulier is verkrijgbaar aan de balie.

De opzegtermijn bedraagt voor ieder abonnement tenminste een maand voor het aflopen van de einddatum van het abonnement.

Na de opzegdatum van het abonnement worden alle gegevens van de klant verwijderd conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Geef je bij een opzegging aan dat wij jou gegevens gedurende 12 maanden mogen bewaren dan vervallen de opstartkosten als je besluit om binnen deze 12 maanden opnieuw in te schrijven.

Bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag mag Sport & Fitness van Dijk een lidmaatschap beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

Risico en aansprakelijkheid

Sport & Fitness van Dijk erkent geen aansprakelijkheid voor schade of ongevallen ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten.

Leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van Sport & Fitness van Dijk op eigen risico.

Sport & Fitness van Dijk is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van uw eigendommen. Wij bieden u gratis lockers aan om uw spullen veilig in op te bergen.

Sport & Fitness van Dijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van uw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Sport & Fitness van Dijk.

Klachten en huisregels

In geval van klachten kunt u zich wenden in eerste instantie tot de gastheer/vrouw en in tweede instantie tot Sport & Fitness van Dijk. Er wordt van u verwacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van de Sport & Fitness van Dijk vestiging. Beide zijn altijd opvraagbaar aan de balie.

Persoonsgegevens

Sport & Fitness van Dijk verwerkt de persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

Sport & Fitness van Dijk verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling, ledenregistratie en voor aanvullende informatie met als doeleind correcte begeleiding te geven door personeel van Sport & Fitness van Dijk.

Tot slot

Door inschrijving verklaart u deze algemene voorwaarden en de huisregels van Sport & Fitness van Dijk te accepteren.