ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Als je lid bent geworden maken we graag heldere afspraken in de vorm van algemene voorwaarden en huisregels die je door je inschrijving accepteert en naleeft. Deze algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op onze website www.sportenfitnessvandijk.nl en op te vragen bij de receptie van Sport en Fitness van Dijk.

 

ARTIKEL 1: LIDMAATSCHAP

De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving. De ingangsdatum van de overeenkomst van een actie gaat in vanaf de datum tot wanneer je gratis mag sporten. Bijvoorbeeld gratis sporten tot 1 maart. Dan is 1 maart de ingangsdatum van de overeenkomst. Tot de ingangsdatum van de overeenkomst mag je dan uiteraard gratis onbeperkt sporten.

Als je lid wordt van Sport en Fitness van Dijk, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Sport en Fitness van Dijk besluiten de overeenkomst te beëindigen.

Om binnen te komen heb je jouw eigen Clubpas nodig. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.

Tussen 12 en 16 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op de club met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. Als je tussen de 12 en de 16 jaar oud bent, ben je welkom om te komen sporten als je onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is en zelf ook lid is.

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

Al onze lidmaatschapsvormen met bijbehorende prijzen zijn terug te vinden op onze website of bij de receptie. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren.

Een upgrade van het Basis Fitness abonnement naar het Premium Milon abonnement is tijdens de hele looptijd mogelijk. Andersom is dit niet mogelijk.

Een maandlidmaatschap is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een volledige maand.

De lidmaatschapsvormen van 12 maanden en van 18 maanden hebben een automatische verlenging voor onbepaalde tijd. Deze zijn dan na die vaste periode ook maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 volledige maand.

ARTIKEL 3: TARIEVEN EN BETALING

De betaling van elke lidmaatschapsvorm wordt maandelijks automatisch geïncasseerd.

Als je lid wordt bij Sport en Fitness van Dijk kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm.

Bij het Premium Milon lidmaatschap zijn de eenmalige kosten voor de sportband €12,50 en wordt het eigendom van de klant. Bij verlies wordt er €12,50 in rekening gebracht. Raakt het bandje defect dan wordt deze kosteloos vervangen.

Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je Clubpas worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst ,vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN

Sport en Fitness van Dijk geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen.

ARTIKEL 5: WIJZIGING GROEPSLESSEN

Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 6: VERHUIZING OF BLESSURE

Als je gaat verhuizen en de afstand is groter dan 10 km dan heb je de mogelijkheid om je lidmaatschap te beëindigen met een opzegtermijn van een volledige kalendermaand.

Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

ARTIKEL 7: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van 12 of 18 maanden, kun je deze uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige maand.

Bij een maandabonnement geldt er een opzegtermijn van 1 volledige maand.

Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen bij de receptie in de club, per email en per brief. Bij opzegging per email en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je naam en je pasnummer.

Wij streven ernaar bij Sport en Fitness van Dijk een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Sport en Fitness van Dijk je de toegang tot de club ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Sport en Fitness van Dijk.

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Sport en Fitness van Dijk en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade of ongevallen ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten.

Sport en Fitness van Dijk is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendom. Wij adviseren u om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club. Gebruik van de lockers is op eigen risico.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw en in tweede instantie tot het management van Sport en Fitness van Dijk.

ARTIKEL 10: HUISREGELS

Het gebruik van een handdoek in de fitness is verplicht. Alleen schone sportschoenen die niet buitengedragen zijn, zijn toegestaan.Gebruik alleen afsluitbare drinkbekers in de trainingsruimtes.Geen etenswaren nuttigen in de trainingsruimtes.Verwijder je transpiratie met je handdoek of met de daarvoor bestemde papierrol met desinfectie spray. 

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Sport en Fitness van Dijk verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring van Sport en Fitness van Dijk wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Sport en Fitness van Dijk kun je terugvinden op onze website.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sport en Fitness van Dijk aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.